เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ (“ข้อตกลง”)

เงื่อนไขในการให้บริการ (“ข้อตกลง”) เหล่านี้ เป็นการทำสัญญาระหว่าง (1) AG Net Pte Ltd, 57 Ubi Ave 1 #05-05 Singapore 408936 (“AGHRM”) และ (2) บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ซึ่งยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว (“ลูกค้า”) ในการควบคุมการเข้าถึงการเข้าใช้งานโซลูชั่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ AGHRM (“บริการ”) ของลูกค้า ซึ่งให้บริการโดย AGHRM เงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมไปถึงซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่จะใช้ในการให้บริการ หรือช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานบริการของโซลูชั่นได้ (“ซอฟต์แวร์”)

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงเหล่านี้อาจระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องได้รับการลงนามโดยทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ AGHRM และผู้มีอำนาจของบริษัทหรือนิติบุคคลของลูกค้าจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ ในกรณีที่มีความย้อนแย้งระหว่างข้อตกลงและข้อกำหนดที่ระบุในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ จะอิงข้อกำหนดในแบบฟอร์มการสั่งซื้อเป็นหลัก

การเข้าถึงการให้บริการ ลูกค้าสามารถใช้บริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและใช้งานในขอบเขตกิจกรรมทั่วไปของการประกอบธุรกิจของลูกค้าเท่านั้น โดยที่ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกฎหมายที่บังคับใช้ เอกสารที่มากับการบริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า”เอกสาร”) รวมถึงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อย่างเคร่งครัด

บัญชีผู้ใช้งาน
การเข้าถึงการใช้บริการทั้งหมดต้องผ่านการเข้าใช้งานโดยบัญชีส่วนบุคคลของผู้ใช้ เมื่อลงทะเบียนบัญชีการใช้งานส่วนบุคคลในระบบ ลูกค้าต้องให้ข้อมูลปัจจุบันของผู้ใข้งานทุกคนซึ่งมีความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยผ่านระบบการจัดการบริการพนักงาน ลูกค้าต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์

บัญชีผู้ใช้งานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งห้ามใช้งานร่วมกันระหว่างบุคคลอื่น ข้อมูลและรหัสผ่านของบัญชีจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ ลูกค้าหรือนิติบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ลูกค้าอนุญาตให้เข้าใช้บริการ ไม่มีสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงบริการให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานได้จากฟังก์ชั่นของระบบ AGHRM ที่กำหนดไว้ในตัวบริการอย่างชัดเจน AGHRM จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตโดยบัญชีส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณีกับการใช้งานใด ๆ ก็ตามที่ดำเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้งานส่วนบุคคลที่ถูกสร้างโดยตัวลูกค้าเอง หรือบุคคลใดที่ดำเนินงานให้กับลูกค้าอีกที โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะทราบหรือยินยอมการใช้งานดังกล่าวหรือไม่

ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งข้อผูกมัดข้างต้นแก่บุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการนี้เพื่อดำเนินงาน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับผิดชอบแทนลูกค้า

ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ AGHRM ทราบทันทีเมื่อมีการสงสัย หรือทราบมาว่ามีการดำเนินงานบริการโดยไม่ได้รับการอนุญาต

บุคคลหลักในการติดต่อ ลูกค้าจะต้องกำหนดบุคคลหลักในการติดต่อมา 1 คนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ายบริการ ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งต่อ AGHRM เมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลหลักในการติดต่อ หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการติดต่ออื่น ๆ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ AGHRM จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากการติดต่อไปไม่ถึงบุคคลหลักในการติดต่อ อันเนื่องมาจากข้อมูลของผู้ติดต่อหลักเป็นข้อมูลเก่าที่ไม่ได้รับการอัปเดทและการแจ้งจากลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า 4.1 สิทธิ์ของข้อมูลลูกค้า AGHRM ไม่มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ถูกส่ง จัดเก็บ สร้างขึ้น หรือประมวลผ่านบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวหรือด้วยตัวลูกค้าเอง AGHRM ไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบ หรือรับรองข้อมูลดังกล่าวด้วยทางใดก็ตาม

ลูกค้าต้องยินยอมให้ AGHRM และผู้ที่ทำงานให้ AGHRM ได้รับสิทธิ์ในการส่งผ่าน ประมวล ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในบริการ ภายในขอบเขตที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้บริการ รวมถึงยินยอมให้ส่งผ่านและเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายหากมีการเรียกขอข้อมูล หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของลูกค้า AGHRM จะประมวลข้อมูลนั้นอย่างเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 19 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของประเทศสิงคโปร์

4.2 นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของ AGHRM มีดังนี้ : สำหรับลูกค้าที่ใช้ Shared Cloud Package – ทาง AGHRM จะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปีหากลูกค้าใช้ Hosting ร่วมกับ AGHRM เป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่ใช้ Dedicated Cloud Package – จะไม่มีข้อจำกัดของอายุการจัดเก็บข้อมูล แต่จะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดความจุของการจัดเก็บข้อมูล ขึ้นอยู่กับขนาดความจุ Hard Disk ของ Hosting ลูกค้า ลูกค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลหรือเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการของลูกค้า แต่ลูกค้าจะให้สิทธิ์แก่ AGHRM ในการจัดเก็บ ส่งต่อ หรือ นำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ละเมิดข้อกำหนดหรือผิดกฎหมาย ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการ ลูกค้ายังสามารถส่งออกข้อมูลออกจากฟังก์ชั่นในระบบออกมาเป็นไฟล์ CSV ได้ แต่การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจะต้องดำเนินการในระหว่างช่วงเวลาที่ลูกค้ายังได้รับการอนุญาตและสิทธิ์ในการใช้บริการอย่างถูกต้องอยู่

4.3 การจัดเก็บข้อมูล AGHRM จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของอุตสาหกรรมไอทีและเป็นไปตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะมีการจัดเก็บสำเนาไฟล์ของเนื้อหาและข้อมูลลูกค้าเป็นจำนวน 3 ชุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล หากลูกค้ายกเลิกบริการ AGHRM จะยังจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาของลูกค้าไว้เป็นเวลาสูงสุด 90 วันก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบของ AGHRM อย่างถาวร

4.4 ข้อมูลภาพรวม (Aggregate Data) และข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) “ข้อมูลภาพรวม/ข้อมูลนิรนาม” หมายถึงข้อมูลที่ถูกสร้างโดยการรวมข้อมูลของลูกค้ากับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ออกมาเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยินยอมให้ AGHRM มีสิทธิ์ในการสร้างข้อมูลภาพรวมหรือข้อมูลนิรนาม ซึ่ง AGHRM สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจในช่วงระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาที่มีการทำสัญญาข้อตกลงนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ AGHRM และการสร้างกับแจกจ่าย Report หรือ Material อื่น) เพื่อความชัดเจน AGHRM จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลภาพรวมและข้อมูลนิรนามให้แก่บุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตน (นิรนาม) ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าหรือตัวบ่งชี้ของผู้ใช้บริการ (เช่น ตัวระบุวัตถุดิจิตอล, IP address, cookie IDs) ลูกค้าจะไม่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้งานข้อมูลภาพรวมและข้อมูลนิรนามของ AGHRM

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

การบริการจะรวมไปถึงการให้ลูกค้าได้เข้าถึงการช่วยเหลือทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล ซึ่งจะสามารถให้บริการความช่วยเหลือได้ในช่วงวันเวลาจันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00น. (UTC +8) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ของสิงคโปร์
บุคคลหลักในการติดต่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 จะสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคนี้ โดยที่เจ้าหน้าที่จะให้ความพยายามในการช่วยเหลือทางเทคนิคอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดหาช่องทางการรองรับความช่วยเหลือโดยบุคคลหลักในการติดต่อตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 3 AGHRM จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการจัดการคำขอความช่วยเหลือที่ส่งมายัง AGHRM โดยบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลหลักในการติดต่อ

อีเมลของ Helpdesk : support@aghrm.com
เบอร์โทรของ Helpdesk : +65 6844 8712

ความพร้อมในการใช้งานของบริการ

AGHRM จะไม่การันตีถึงช่วงเวลาที่พร้อมใช้งานของบริการ (เว้นแต่ลูกค้าจะมีสิทธิ์คุ้มครองโดย SLA ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) แต่จะพยายามในการรักษาสมรรถนะ ความเสถียร และช่วงเวลาที่พร้อมใช้งานของบริการอย่างเหมาะสม ของบริการไว้ที่เรท 99.9%

ความพร้อมในการใช้งานบริการจะคำนวณจาก : (จำนวนชั่วโมงทั้งหมดของปี – ช่วงเวลาปิดบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อทำการบำรุงรักษา – ช่วงเวลาปิดบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อทำการบำรุงรักษา) / (จำนวนชั่วโมงทั้งหมดของปี – ช่วงเวลาปิดบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อทำการบำรุงรักษา) X 100% ตารางเวลาปิดเพื่อการบำรุงจะถูกแจ้งบนเว็บไซต์ของ AGHRM ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนการปิด และจะถูกแจ้งไปถึงลูกค้าผ่านทางอีเมลเช่นกัน หากแพคเกจที่ลูกค้าเลือกครอบคลุมโดย SLA การกู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยความผิดพลาดของบริการจะถูกลิสต์อย่างละเอียดไว้ใน SLA หาก SLA ไม่ได้ลิสต์การกู้ข้อมูลในความผิดพลาดดังกล่าว ข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับการกู้ Service credit ที่ได้จาก SLA จะถูกระงับเมื่อสัญญาถูกยุติลง สำหรับรายละเอียดของการใช้บริการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง กรุณาดูนโยบายความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (AUP)

ข้อตกลงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (“AUP”) จะกำหนดกฏเกณฑ์ในการใช้บริการของลูกค้า หาก AGHRM สงสัยว่าลูกค้าละเมิดข้อตกลง AUP นี้ AGHRM จะมีอำนาจในการระงับการเข้าถึงบริการของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การระงับการใช้งานโดยเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามนโยบาย AUP หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลง จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อผูกมัดในชำระเงินค่าบริการที่สอดคล้องกับแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และลูกค้าจะไม่ได้สิทธิ์ในการรับ SLA credit ระหว่างการถูกระงับการใช้งาน

ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการเมื่อทำอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือแก่ตัวผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้บริการนี้เมื่อทำอันตราย ข่มขู่ สร้างความวุ่นวาย หรือก่อกวนต่อบุคคลอื่น ต่อองค์กรอื่น หรือแม้แต่ต่อ AGHRM ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการใช้บริการนี้ในการสร้างบริการ เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้คุณสมบัติและฟังก์ชั่นที่คล้ายกับบริการนี้

นอกจากนี้ลูกค้าจะไม่กระทำและจะไม่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้บุคคลที่สามใด ๆ ให้กระทำการต่อไปนี้:

・ ใช้บริการในลักษณะใดหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัว และเอกสารสัญญา

・ แบ่งปันข้อมูลรหัสผ่าน หรือวิธีเข้าถึงข้อมูลหรืออุปกรณ์บริการให้กับบุคคลที่สาม หรือให้อำนาจแก่บุคคลที่สามในการเข้าถึง Software หรือบริการ

・ ใช้บริการเพื่อการกระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมใด ๆ ที่หลอกลวงบุคคลอื่น

・ ใช้บริการในการเชื่อมต่อกับการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ อุปกรณ์ หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวของบริการแล้วจะนำไปสู่การบาดเจ็บไปจนถึงการเสียชีวิตแก่บุคคล หรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

・ ขาย ให้ยืม ให้เช่า นำไปขายซ้ำ ให้ใบอนุญาตหรือโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากบริการแก่บุคคลที่สาม

・ ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำให้เสียหาย ซ่อมแซม หรือสร้างผลงานหรือบริการใดๆที่ลอกเลียนแบบมาจากบริการหรือ Software ที่มาพร้อมกับบริการ

・ ใช้วิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อกระทำการแก้ไข เปลี่ยนเส้นทาง เข้าถึงบริการ หรือกระทำกิจกรรมเหล่านี้ให้บรรลุผล :

・ ใช้กระบวนการอัตโนมัติ หรือบริการใด ๆ (เช่น Bot, Spider, ข้อมูลที่ถูกทำการ Cached เป็นระยะและจัดเก็บโดย AGHRM) เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ

・ สร้างความเสียหาย บกพร่อง หรือลดสมรรถนะแก่บริการ (หรือแก่เครือข่ายใดๆที่เชื่อมต่อกับบริการ) ・ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดกลไก หรือแยกส่วน Software ที่ใช้เพื่อการเข้าถึงบริการ

・ เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีอื่น ๆ ของ AGHRM ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลง

・สร้างความเสียหายหรือสร้างภาระที่มากเกินไปและควบคุมไม่ได้บนตัวบริการ บนทรัพยากรหรือสมรรถภาพของระบบของ AGHRM

・ลบ โยกย้าย ปิดบัง หรือปรับเปลี่ยนประกาศสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ อันเป็นกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

・AGHRM ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าจะใช้การกระทำใดเพื่อตอบสนองในแต่ละการแจ้งเตือน การเลือกที่จะกระทำการใดหรือการเพิกเฉยต่อกรณีต่าง ๆ จะไม่กำหนดหรือจำกัดการตอบสนองของ AGHRM ต่อข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการบริการจะถูกระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ (เช่น ค่าบริการข้อมูลและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน) ลูกค้าต้องชำระค่าบริการในสกุลเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และการชำระเงินที่ล่าช้าจะถูกคิดดอกเบี้ยในทุกกรณีตามข้อตกลงและเงื่อนไขระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ AGHRM มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้บริการของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการชำระเงินจากลูกค้า

ระยะเวลาการให้บริการ
AGHRM ให้บริการ HR Cloud ในแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ : Member Package (Subscruption) – Package การสมัครสมาชิกสามารถเลือกแบบเป็นรายเดือนหรือรายปี และจะทำการต่ออายุการทำสมาชิกเองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการยกเลิกจากลูกค้าตามข้อกำหนดก่อนวันต่ออายุใหม่ สำหรับ Package สมาชิกรายปี ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกหรือลดจำนวนบัญชี Account หรือ Downgrade บริการจนถึงจะถึงวันครบรอบสมาชิกรายปี และจะไม่มีการคืนเงินสำหรับ Package รายปี การบริการจะไม่สามารถยกเลิกระหว่างระยะเวลาที่ยังไม่ครบปี แต่ลูกค้าจะสามารถเลือกจะยกเลิกการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติก่อนจะถึงวันครบปีและต่ออายุ ระยะเวลาการให้บริการจะเท่ากับระยะเวลา Subscription ตามแบบฟอร์มการสั่งซื้อ Package ซื้อ License โดยใช้งานผ่าน Shared Cloud (License Purchase under shared cloud package) – สำหรับลูกค้าที่ซื้อ License ในการใช้งาน AGHRM Shared Cloud Package ระยะเวลาการให้บริการ 12 เดือนแรกจะถูกรวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน ส่วนระยะเวลาให้บริการหลังจากนั้นจะถูกผูกกับการต่อสัญญาการบำรุงรักษา Package เป็นรายปี ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิก ลดจำนวนบัญชีผู้ใช้ หรือปรับ Downgrade บริการจนกว่าจะถึงวันครบปี และจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการบำรุงรักษาระบบประจำปี

การเปลี่ยนแปลงราคา
AGHRM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการโดยการแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อสัญญาของลูกค้ามีการต่ออายุ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการตามที่แจ้งไว้ล่าสุดของวันสุดท้ายก่อนหมดอายุสัญญา ยกเว้นกรณีบริการแบบมีช่วงระยะเวลาบริการตายตัว หรือมีการตกลงราคาแบบพิเศษและระบุไว้บนแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

การปรับปรุงการบริการ
AGHRM ขอสงวนสิทธิ์ในดุลพินิจของตนสำหรับการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการ อัปเดท หรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพตัวบริการในเวลาใดก็ได้โดยอาจไม่ได้กำหนดเวลาก่อนล่วงหน้า AGHRM อาจเพิ่มหรือลดฟังก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่าง หรือแม้แต่การระงับหยุดการให้บริการ

Software
Software ใด ๆ ที่ให้บริการ เป็นการให้ยืมลิขสิทธิ์ไม่ใช่การขายขาด ลูกค้าได้รับการอนุมัติให้ใช้แบบไม่จำเพาะ ห้ามส่งต่อหรือเช่าช่วงลิขสิทธิ์ และสามารถถูกเพิกถอนได้ ลูกค้าสามารถใช้งาน Software ในปริมาณและในสถานที่ที่จำเป็นต่อการรองรับการใช้งานตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ Software ในลักษณะหรือจุดประสงค์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งานหรือเข้าถึงบริการ เว้นแต่จะได้รับการแจ้งพิเศษจากทาง AGHRM การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์จะถูกระงับลงเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ลูกค้าจะต้องทำการยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ทันทีหลังจบระยะเวลาการให้บริการ หรือ AGHRM อาจระงับการใช้งานแก่ลูกค้า

ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์การทำการดังต่อไปนี้:

พยายามจะข้ามข้อจำกัดทางเทคนิคของ Software โดยการ ;

・ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำหรือสร้างผลงานที่ลอกเลียน Software หรือนำ Software ไปขายต่อในทางใดก็ตาม ;

・ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ (ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตให้ทำได้ในขอบเขตของกฎหมาย) แปลกลับ แยกส่วน หรือพยายามกระทำการใดๆเพื่อนำข้อมูล Source Code หรือข้อมูลอื่นๆออกจากตัว Software

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในบริการ Software หรือเอกสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดด้วยส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน โลโก้ เครื่องหมายทางการค้า ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ถือเป็นทรัพย์สินของ AGHRM แต่เพียงผู้เดียว สัญญาฉบับนี้และการเข้าถึงบริการของลูกค้า ไม่ได้ให้สิทธิ์ใด ๆ แก่ลูกค้าในตัวบริการ Software หรือเอกสาร ยกเว้นขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อกำหนดอย่างชัดเจน

การเก็บข้อมูลเป็นความลับ
ข้อมูลที่ลูกค้าได้จากการเข้าถึงเครือข่ายของบริการจะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมของ AGHRM

สัญญาการเก็บข้อมูลเป็นความลับที่กำหนดไว้ในบทบัญญัตินี้จะไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล โดยที่ AGHRM ควรจะต้องได้รับการแจ้งก่อนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลจะไม่ถือเป็นความลับ หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ลูกค้าทราบดีอยู่แล้ว หรือเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป

ลูกค้าจะต้องรับรองในการใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงหรือทราบข้อมูลที่เป็น ความลับ สัญญาการเก็บข้อมูลเป็นความลับนี้จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีผลบังคับใช้แก่พนักงานของลูกค้า ผู้ทำสัญญาร่วมกับลูกค้า และบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามที่กระทำการแทนในนามของลูกค้า

สัญญาการเก็บข้อมูลเป็นความลับจะมีผลบังคับใช้นานถึง 12 เดือนหลังหมดอายุหรือสิ้นสุดสถานะ ความเป็นลูกค้า

การสงวนสิทธิ์การรับประกัน AGHRM ให้บริการ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” AGHRM ไม่เป็นตัวแทนหรือรับรองใด ๆ ทั้งทางตรงและโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับรองสภาพผลิตภัณฑ์ ความสมบูรณ์ในการใช้งาน ความเที่ยงตรง ความพอใจในคุณภาพ และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การใช้งานและแลกเปลี่ยนในที่นี้จะไม่รวมถึงความเกี่ยวข้องทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งทางAGHRM ผู้ผลิต และผู้ให้ลิขสิทธิ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

การชดใช้ค่าเสียหาย
ลูกค้าจะคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายแก่ AGHRM ทุกกรณีใด ๆ จากความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลที่สาม หรือการที่การใช้งานบริการของลูกค้าไปละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ : (ก.) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด (ซึ่งการนำไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากผลการกระทำของ AGHRM) (ข.) ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้

AGHRM จะคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายให้แก่คำร้องเรียนใด ๆ ของลูกค้าจากการที่ การบริการของ AGHRM ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หากคำเรียกร้องถูกดำเนินการ AGHRM จะมีตัวเลือกสำหรับพิจารณาว่าจะจัดการชดเชยค่าเสียหายตามคำร้องเรียนทันที และจัดแจงบริการให้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการระงับการใช้งาน หรือจะแทนที่ส่วนที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์แท้จริงของการให้บริการด้วยส่วนที่เป็นของที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกัน

ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้ง AGHRM เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือการร้องขอใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ AGHRM และ AGHRM มีข้อผูกพันเช่นเดียวกันกับคุณลูกค้า

การสิ้นสุดสัญญา
AGHRM อาจยกเลิกสัญญาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีหากลูกค้าทำการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ หากสัญญาถูกยกเลิกจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อตกลง ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์การชำระเงินคืนหรือการชดใช้ใด ๆ

AGHRM อาจยกเลิกสัญญาตามสถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสมภายใน 30 วันด้วยการแจ้งผ่านลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้า หาก AGHRM ยกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าจะมีสิทธิ์ขอชำระเงินชดใช้คืนตามสัดส่วนกับระยะเวลาการใช้งานที่เหลืออยู่

ขอบเขตความรับผิดชอบ
แม้จะขัดกับสิ่งที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการ แต่หากขณะที่อยู่ในสัญญา ลูกค้าทำการละเมิดกฎหมาย(ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา) หรือสร้างความเสียหายกับบริการของ AGHRM, บริษัทในเครือของ AGHRM, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้จำหน่าย, และผู้ให้ลิขสิทธิ์ทั้งหมด ลูกค้าหรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง ดังต่อไปนี้ :

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Package ใช้งานแบบ Subscription : เงินค่าบริการจำนวน 3 เดือน หากลูกค้าได้มีการจ่ายค่าบริการ Package สมาชิกไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือนจนถึงการล่วงละเมิด

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ License Package แบบใช้งานบน Shared Cloud : เงินค่าบำรุงรักษาจำนวน 3 เดือนหากสัญญาการบำรุงรักษายังมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่เกิดการละเมิด สัญญาการบำรุงรักษาที่ยังมีผลบังคับใช้จะถูกนับเป็นค่าชดเชยแทน

ไม่ว่าการเยียวยาหรือการชดเชยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะขัดกับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด AGHRM หรือผู้ที่ทำงานให้ AGHRM จะไม่รับผิดชอบต่อ รายได้หรือกำไรที่เสียไป ความเสียหายของข้อมูล การที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก การสูญเสียเงินทุน หรือความเสียหายทางเฉพาะทาง ความเสียหายทางอ้อม ผลกระทบที่ตามมา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งเกิดจากเหตุใด ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งาน หรือใช้งานไม่ได้ แม้ว่า AGHRM จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
เพื่อที่จะดำเนินการและให้บริการแก่ลูกค้า AGHRM จะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของลูกค้า ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลมานั้นของ AGHRM จะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AGHRM

ไม่ว่าข้อมูลของลูกค้าจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หรือไม่ AGHRM จะเข้าถึงและประมวลข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดเนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริการ AGHRM จะไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นผู้ที่ทำงานให้กับ AGHRM ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

การมอบสิทธิ์และการโอนสิทธิ์
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์และข้อผูกมัดภายใต้สัญญานี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายผ่านทางลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ซึ่งข้อกำหนดนี้จะถูกบังคับใช้อย่างเดียวกันหากฝ่ายหนึ่งแยกกิจการออกเป็นหลายบริษัท หรือมีการถ่ายโอนสิทธิ์ไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ แต่จะไม่มีผลบังคับใช้หากฝ่ายหนึ่งรวบรวมกิจการกับอีกบริษัทหนึ่ง

กฎหมายที่บังคับใช้และข้อพิพาท
ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายสิงคโปร์

ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างสองฝ่ายและไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างลงตัวได้ด้วยการเจรจาต่อรอง ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ให้ศาลพิจารณาตามกฎหมายของสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม AGHRM มีสิทธิ์ในการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่หรือลูกค้าดำเนินการธุรกิจอยู่

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
AGHRM จะทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศผ่าน https://web.aghrm.com/index.php/terms-of-service/