Scheduled Maintenance

Scheduled Maintenance

2020 Uptime

0 %
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2020

2019 Uptime

0 %

2018 Uptime

0 %

2017 Uptime

0 %

ค่า Uptime = (ร้อยละของเวลา uptime ที่ระบบทำงานปกติ – ร้อยละของเวลา downtime ที่แจ้งไว้ล่วงหน้า) / ร้อยละของเวลา uptime ที่ระบบทำงานปกติทั้งหมด

ตารางเวลาการซ่อมบำรุงระบบ ซึ่งจะปิดระบบชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงในเวลา 18:00 – 20:00น. (UTC +8)

· 15 กรกฎาคม 2020
· 30 กรกฎาคม 2020
· 13 สิงหาคม 2020
· 27 สิงหาคม 2020
· 10 กันยายน 2020
· 24 กันยายน 2020
· 8 ตุลาคม 2020
· 22 ตุลาคม 2020
· 5 พฤศจิกายน 2020
· 18 พฤศจิกายน 2020
· 3 ธันวาคม 2020
· 16 ธันวาคม 2020
· 31 ธันวาคม 2020