Payroll

Payroll

AGHRM Payroll
ช่วยให้องค์กรจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ถูกต้องตามกฏหมายในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และพม่า นอกเหนือจากนี้การปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง AGHRM Payroll จะช่วยบริหารการจ่ายเงินเดือนให้สะดวกสบายขึ้นโดย :

・เชื่อมต่อการทำงานกับ AGHRM Claims, AGHRM Attendance, AGHRM Leave ・การจ่ายเงินเดือนแบบ Electronics ที่รับรองโดยกว่า 30 สถาบันการเงินในภูมิภาค
・บัญชีแยกประเภททั่วไปมีการเชื่อมต่อกับโปรแกรมการจัดการบัญชีที่เป็นที่นิยมในหลายองค์กร เช่น MYOB, SAP, NAV, P5, Sage, Acumatica, Quickbooks
・Payroll Connector ช่วยให้บริษัทในภูมิภาคส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนมายังระบบองค์กรได้โดยตรงและทำการรวมรีพอร์ทการจ่ายเงินเดือนกลุ่มในสกุลเงินเดียว

AGHRM เป็น HR โซลูชั่น (Pre-approved) ของ Productivity Solutions Grant (PSG) ที่สนับสนุนโดยองค์กรรัฐอย่าง Enterprise Singapore ซึ่ง PSG เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนให้สูงสุดถึง 70% สำหรับธุรกิจ SMEs ในสิงคโปร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้  ที่นี่

สำหรับการจ่ายเงินเดือนในสิงคโปร์ องค์กรต้องพิจารณาและทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

○ รายเดือน – Central Provident Fund (CPF) เป็นระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคมเพื่อให้พลเมืองชาวสิงคโปร์ และผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรในสิงคโปร์มีเงินทุนรองรับการเกษียณ ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิ์ในการครอบครองที่อยู่ การให้ความคุ้มครองครอบครัว และการดูแลสินทรัพย์
・องค์กรต้องทำ CPF ให้ทั้งนายจ้างและพนักงาน
・องค์กรต้องมีเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือ
・องค์กรต้องมีเงินทุนสำหรับช่วยเหลือการพัฒนาทักษะพนักงาน

○ Annual Employment Income Return– นายจ้างมีหน้าที่ออกเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นภาษีและขอคืนภาษีประจำปีให้แก่ลูกจ้าง (แบบฟอร์ม IR8A) ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป ในกรณีที่บริษัทมีพนักงานมากกว่า 7 คนขึ้นไป จะต้องนำส่งเอกสาร Electronics ผ่านทาง Auto-Inclusion Scheme (AIS)

แบบฟอร์มการนัดหมายเพื่อลองใช้ demo  สำหรับการจ่ายเงินเดือนในมาเลเซีย องค์กรต้องพิจารณาและทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  ○ รายเดือน – องค์กรจะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับ 4 กองทุนสำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงานในมาเลเซียตามระบบ
  ・SOCSO – ประกันสังคมให้ความคุ้มครองกับพนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ ซึ่งประกอบด้วยโครงการประกันอันตรายในระหว่างการทำงาน และโครงการทุพพลภาพบำนาญ
  ・Employees Provident Fund (EPF) – นายจ้างต้องจดทะเบียนลูกจ้างกับกองทุนเลี้ยงชีพของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนเลี้ยงชีพของลูกจ้างปี 2534 (Employee Provident Fund Act 1991)
  ・ Employment Insurance Scheme(EIA) – โครงการประกันอันตรายในระหว่างการทำงาน เป็นเงินสมทบเพื่อช่วยลูกจ้างที่ต้องออกจากงานและรองานใหม่ ซึ่งบริหารโดย SOCSO
  ・PCB – ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน นายจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้พนักงานเพื่อนำมาจ่ายให้กับ LHDN Malaysia

  ○ Annual Employment Income Return – นายจ้างมีหน้าที่ออกเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นภาษีและขอคืนภาษีประจำปีให้แก่ลูกจ้าง (แบบฟอร์ม EA) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

  สำหรับการจ่ายเงินเดือนในอินโดนีเซีย องค์กรต้องพิจรณาและทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  ○ รายเดือน
  ・Jamsostek – ประกันสังคมพื้นฐานที่มีผลบังคับใช้เพื่อแรงงานในอินโดนีเซียทั้งหมด โดยเฉพาะลูกจ้างชาวอินโดนีเซีย
  ・Withholding Tax – นายจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของพนักงานเพื่อจ่ายให้กับกระทรวงการคลัง

  ○ Annual Income Return – นายจ้างมีหน้าที่ออกเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นภาษีและขอคืนภาษีประจำปีให้แก่ลูกจ้าง

  สำหรับการจ่ายเงินเดือนในพม่า องค์กรต้องพิจารณาและทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  ○รายเดือน
  ・ประกันสังคมพม่า (SSB) ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์และเงินสมทบของลูกจ้าง
  ・ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – นายจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ของพนักงาน

  ○รายปี
  ・Annual Income Tax Return – นายจ้างต้องออกหนังสือรับรองเงินได้ลูกจ้างภายใน 3 เดือนของสิ้นปีรายได้